Regulamin i zasady sanitarne

Regulamin

1. W dniu przyjazdu Gość zobowiązany jest do: okazania pracownikowi obiektu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, wypełnienia karty meldunkowej oraz uiszczenia zapłaty za pobyt.

2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.

3. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu przez Gościa.

4. Pokój lub apartament wynajmowany jest w pakiecie. Pakiet to liczba dób hotelowych które gość zarezerwował w konkretnym terminie. Gość zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za cały pakiet. W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy zapłaty za niewykorzystaną część pobytu.

5. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.

6. Gości meldujemy od godziny 16:00 wyłącznie do 21:00.

7. W przypadku nie pojawienia się Gościa w umówionym dniu przyjazdu do godziny 22:00 – rezerwacja jest automatycznie anulowana.

8. Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko w miarę dostępności pokoju, i musi byś ustalone z obsługą obiektu.

9. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

10. Zabronione jest wejście i przebywanie osób nie zameldowanych w obiekcie.

11. Ze względu na zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku przyjazdu większej liczby gości, niż liczba, podana w rezerwacji, mamy prawo odmówić świadczenia usług. Zasada ta dotyczy również dzieci.

12. Przez cały czas pobytu w obiekcie i na jego terenie dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych które odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie dzieci.

13. Na terenie całego obiektu, w tym na balkonach i tarasach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, oraz używania źródeł otwartego ognia.

14. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych na terenie obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 2 000,00 złotych.

15. W przypadku złamania zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz zakazu używania źródeł otwartego ognia, ze względu na stwarzanie zagrożenia pożarowego zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług. Gość łamiący ten zakaz będzie musiał opuścić teren obiektu.

16. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.

17. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób i ma obowiązek zapłacić z wyrządzone szkody.

19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi pokoju i drzwi wejściowych oraz upewnić się, że są zamknięte na klucz.

21. Nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty wniesione przez Gościa na teren obiektu.
Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione, utracone w przypadku braku udowodnienia ich posiadania. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu Gościa.

22. Bukowiańska Ostoja świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich obsłudze , co umożliwi reakcję.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany, po wyrażeniu takiego życzenia przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji obsługa przechowa te przedmioty przez 30 dni , a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

24. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, nasz obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług w trybie natychmiastowym osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu , uregulowania należności za pobyt ( jeśli nie zrobiła tego w dniu zameldowania ) oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

25. Nasz obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Bukowiańskiej Ostoi.

26. Nie świadczymy usług osobom które swoim zachowaniem zakłócają spokój gości i pracowników obiektu w szczególności osobom nietrzeźwym.

27. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych: przerwy w dostawie wody czy elektryczności.

Zasady sanitarne

Każdy gość przebywający w obiekcie zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad.

Tworząc listę zasad kierowaliśmy się troską o bezpieczeństwo naszych gości oraz przepisami wprowadzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Robimy wszystko aby pobyt w naszym obiekcie był bezpieczny, nie będzie to jednak możliwe bez współpracy ze strony gościa, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

1. Każdy z gości zobowiązany jest do systematycznego mycia i dezynfekowania rąk.

2. W pomieszczeniach ogólnodostępnych i na terenie obiektu należy zachować bezpieczny dystans w stosunku do obsługi i innych gości.

3. Należy zakrywać nos i usta w przestrzeni publicznej.

4. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać na terenie i w budynku obiektu.

5. W trakcie zameldowania/wymeldowania w biurze może przebywać tylko jedna osoba.

6. W przypadku stwierdzenia wyraźnych objawów jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie będzie wpuszczony na teren obiektu.